Temabeskrivelse

Hvordan organisere for en bærekraftig fremtid?

Organisasjoner og organisering er uløselig knyttet til vår tids store utfordringer, både som en del av problemene i utgangspunktet og som del av løsningene (Margolis & Walsh, 2003; Stephan et al., 2012; Callon et al. 2009; Latour, 2017). I lys av dette søker årets NEON-konferanse å sette fokus på organisering for en bærekraftig fremtid, i vid forstand. Fokus på organisasjoners sosiale og miljømessige ansvar har vært sterkt økende de siste tiårene. Drevet frem av grasrotbevegelser, forskersamfunnene og frem til det nå er høyt på den politiske agenda. Innen strategi og organisasjonsfag fikk litteraturen om bedrifters samfunnsansvar (CRS) stort gjennomslag fra millenniumskiftet (Aguinis & Glavas, 2012; Crane et al., 2018; Hahn et al., 2017). I dag kan det synes som om bærekraftbegrepet har tatt over for CSR. Men den grunnleggende debatten om hva som kan oppnås gjennom frivillig tilpasning kontra politisk styring og regulering er den samme (se f.eks. Garriga & Melé, 2004).

Jennifer Howard Grenville, som var hovedtaler på EGOS 2020 trekker frem organisasjonsforskningens tverrfaglighet og pluralisme som et fortrinn (Howard-Greneville, 2021). På samme måte burde NEON-konferansen, som i en årrekke har fungert som en møteplass på tvers av disipliner og der forskere møter praktiskere, være en utmerket arena for faglige diskusjoner rundt hva som utgjør gode fremtidsbilder og hvordan vi skal organisere nåtidens og fremtidens organisasjoner for realisere ønskede fremtidsbildene. For å videreutvikle NEON sitt potensial til å fylle en slik rolle ønsker vi i årets konferanse å favne enda bredere tverrfaglig når vi nå inviterer nå til å sende inn forslag til faglige sesjoner. Vi ønsker også å åpne for en større bredde når det kommer til formatet på sesjonene, og ønsker velkommen alt fra tradisjonelle paper-sesjoner til andre format for å dele og utvikle ny kunnskap.

Vi inviterer til å sende inn tracks som omhandler hvordan det gode samfunn ser ut og organisasjoners rolle i vår kollektive innsats på vei mot et bedre samfunn. Dette inkluderer for eksempel tracks som problematiserer gjeldende diskursers rundt hva bedre samfunn og organisasjoner er og hvordan vi skal realisere dem (se f.eks. Banerjee, 2008; Scherer & Palazzo, 2007). I tillegg: tracks som ser nærmere på hvordan arbeid med bedrifters samfunnsansvar (CSR) og bærekraftig næringsliv håndteres eller blokkeres av organisasjoner og organisasjonsmedlemmer, inkludert understrømninger innen f.eks. sirkulærøkonomi eller lignende. Et annet eksempel på et temaområde vil være den norske/nordiske modellen, og organisasjoner bidrag til utviklingen, opprettholdelsen og/eller forvitringen av denne modellen.


Referanser

Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What We Know and Don’t Know About Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda. Journal of Management, 38(4), 932–968.

Banerjee, S. B. (2008). Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly. Critical Sociology, 34(1), 51–79.

Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2009). Acting in an Uncertain World: An Essay on Technical Democracy. Cambridge, MA: MIT Press.

Crane, A., Henriques, I., & Husted, B. W. (2018). Quants and poets: Advancing methods and methodologies in business and society research. Business and Society, 57(1), 3–25.

Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal of Business Ethics, 53(1/2), 51–71.

Hahn, T., Figge, F., Aragón-Correa, J. A., & Sharma, S. (2017). Advancing Research on Corporate Sustainability: Off to Pastures New or Back to the Roots? Business & Society, 56(2), 155–185.

Howard -Grenville, J. (in press). Caring, courage and curiosity: Reflections on our roles as scholars in organizing for a sustainable future. Organization Theory. https://doi.org/10.1177/2631787721991143.

Latour, B. (2017) Facing Gaia. Eight lectures on the new climatic regime. Cambrige: Polity press. (Translated by Catherine Porter, First published in French as Face à Gaia. Huit conferences sur le nouveau règime climatique. Editions La Dècouverte, Paris, 2015)

Margolis, J. D., & Walsh, J. P. (2003). Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business. Administrative Science Quarterly, 48(2), 268–305.

Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2007). Toward a Political Conception of Corporate Responsibility: Business and Society Seen from a Habermasian Perspective. The Academy of Management Review, 32(4), 1096–1120.

Stephan, U., Patterson, M., Kelly, C., & Mair, J. (2016). Organizations Driving Positive Social Change: A Review and an Integrative Framework of Change Processes. Journal of Management, 42(5), 1250–1281.