Statsviterkonferansen 2021

Årets tema

Krisehåndtering i de nordiske landene: Ulik styring – ulikt resultat?


Den pågående COVID-19-pandemien har vært en betydelig «stresstest» av de nordiske velferdsmodellene. Utfallene har vært svært forskjellig, og håndteringen i de ulike landene har avslørt styrker og svakheter ved styringsmodellene. Statsviterkonferansen 2021 utnytter læringspotensialet som ligger i komparative analyser av institusjonelle data og data om faktisk kriseadferd i de nordiske styringssystemene. Konferansens overordnede mål er å identifisere forskjellene i Nordens håndtering av pandemien og resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, organisering og ledelse. Konferansen gir dermed kunnskap om hvordan man kan opprettholde og utvikle bærekraftig demokratisk nasjonal, regional og lokal styring i andre krisesituasjoner, inkludert håndteringen av «klimakrisen».

Konferansen arrangeres på Scandic Lillehammer Hotel og streames via https://vimeo.com/event/1530616/c1378c3a9a


1000

Åpning

1005

Plenumforedrag I: Nordisk krisehåndtering – en oversikt

Innleder: Joakim Palme

Ordstyrer: Marianne Riddervold

Med sine omfattende velferdstjenester, velfungerende demokratier og høye grad av tillit anses de nordiske velferdsstatene som så like at de ofte omtales som én velferdsmodell. Likevel har de nordiske velferdsstatene respondert ulikt på korona-krisen. Hvorfor ser vi slike forskjeller og hva kan vi lære av en sammenlikning? Professor Joakim Palme innleder konferansen med å ta et overordnet blikk på velferdsstater og deres evne til å håndtere grenseoverskridende kriser.

1100

Plenumforedrag II: Pandemihåndtering - mellom politikk og fagstyre

Innleder: Jostein Askim & Eli Feiring

Ordstyrer: Guri Rosén

Til tross mange likheter mellom Norge og Sverige, synliggjorde håndteringen av pandemien også flere forskjeller. Det var ikke nødvendigvis den grunnleggende strategien som utgjorde den store forskjellen, men tiltakene som ble iverksatt og rollefordeling mellom politisk ledelse og fagekspertene. Med utgangspunkt i pandemien, diskuterer Jostein Askim og Eli Feiring (begge ved Universitetet i Oslo) konsekvensene av ulikheter i organiseringen mellom blant annet politikk og byråkrati.

1200

Lunch

1300

Plenumforedrag III: Flernivåstyring og krisehåndtering

Innledere: Knut Storberget og Jarle Trondal

Ordstyrer: Marianne Riddervold

Korona-krisen illustrerer hvor hyper-globalisert verden er, og hvordan effektiv krisehåndtering må forstås i en flernivå-kontekst – fra lokal krisehåndtering til europeisk og globalt samarbeid. Professor Jarle Trondal og statsforvalter og tidligere statsråd Knut Storberget diskuterer teamet "Flernivåstyring og krisehåndtering. Utfordringer og muligheter for robust offentlig styring"

1415

Plenumforedrag IV: Erfaringer fra Oslo universitetssykehus og sammenlikninger med Sverige og Danmark

Innleder: Lars Erik Kjekshus

Ordstyrer: Øystein S. Lien

Sykehusene og omsorgsinstitusjonene i de nordiske landene måtte omstille seg raskt da pandemien inntraff. Hva skjedde, og hva var de mest radikale endringene? Kan institusjonelle føringer og ulikheter i de nordiske landene forklare forskjeller i respons og tilpasning? Hva har vi lært og hvilke organisatoriske og styringsmessige løsninger vil videreføres inn i en «New Normal». Professor Lars Erik Kjekshus vil presentere foreløpige funn og erfaringer fra Oslo universitetssykehus og sammenlikne erfaringene fra Sverige og Danmark.

1510

Innledning og refleksjon: Stortingsvalg i krisetid – hvilke konsekvenser fikk pandemien for valget?

Innleder: Stine Hesstvedt

Ordstyrer: Tonje Karenina Pettersen

Stine Hesstvedt er forsker ved ISF innenfor temaet valg, velgere og det norske demokratiet. Hun er en del av Valgforskningsprogrammet ved ISF, som siden 1950-tallet har gjennomført de offisielle stortingsvalgundersøkelsene i samarbeid med SSB. Stine vil i forkant av paneldebatten holde en innledning om hvilke konsekvenser pandemien kan ha hatt for høstens stortingsvalg, med henblikk til forskning som er gjort i Norge og internasjonalt på kriser, tillit og stemmegivning.

1600

Avslutning