INNOFF-STUDIO

22. NOVEMBER 2022


INNOFF Studio

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) inviterer til INNOFF Studio i forbindelse med NEON-dagene. INNOFF studio er en arena som skal bidra til brobygging mellom praksis og forskning innenfor offentlig innovasjon, og arrangeres i år for tredje gang.

Temaet for årets INNOFF studio er «Innovasjon, konflikt og spenninger»


Årets tema tar utgangspunkt i at vi trenger mer åpenhet og bedre forståelse for spenninger og konflikter som sentrale aspekter ved innovasjon i offentlig sektor. Spenninger og konflikter kan være konstruktive og viktig for å drive frem innovasjoner, men også ødeleggende for utvikling av løsninger på tvers av fag, organisasjoner og sektorer.

 

Skal vi forstå hvordan samspill, samskaping og samarbeid kan fremme innovasjon må vi også ha kunnskap om hvordan spenninger og konflikter oppstår, hvordan de kan håndteres, og hvilke konsekvenser de kan ha. Tematikken er aktuell i lys av at dagens innovasjonsstrategier i økende grad vektlegger samskaping og nye former for partnerskap. Det innebærer forventninger om bedre integrering mellom praksis og forskning, som blant annet fremheves i i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

 

Motivasjonen for å fremme nye og tettere partnerskap knyttes gjerne til behovet for å løse komplekse, gjenstridige samfunnsutfordringer. Dette fordrer utvikling av tverrgående og sektorovergripende løsninger. Heterogenitet og mangfold av aktører skal dessuten fremme kreativitet, og innovasjoner forventes å oppstå i spenningsfeltet mellom ulike profesjoner, kunnskapssyn, verdisett og logikker. I dette landskapet oppstår imidlertid også konflikter, og i årets INNOFF studio ønsker vi å bidra til innsikt, refleksjoner og debatt om disse aspektene ved offentlig innovasjon.

 

Tematikken belyses gjennom innlegg og paneldebatt. Innlederne inviteres til å dele kunnskap og erfaringer fra innovasjonsforskning; fra praktisk innovasjonsarbeid i eller med offentlig sektor; og fra arbeid med strategier og innovasjonspolitikk.  

 

INNOFF Studio finner sted 22.november kl. 14-16 i auditorium A6509 . Arrangementet er åpent og gratis, og det gjøres tilgjengelig digitalt. Meld deg på via NEON-dagenes påmeldingsskjema

 

Program

1400

Velkommen og introduksjon til tema. Styreleder INNOFF Maria Røhnebæk (INN) og styremedlem INNOFF Roger Lian (NTNU

1405

Konflikt som kime til innovasjon? Oscar Amundsen, Professor ved NTNU

1425

Partnerskap og spenninger i utviklingen av langtidsplan for forskning og høyere utdanning Vidar Grøtta, Kunnskapsdepartementet

1445

Pause

1500

Hvordan håndteres konflikter og spenninger i praksis?

  • Erfaringer fra nettverket «Hjerte for Arendal» Lisbeth Iversen (leder for nettverket og offentlig PhD kandidat ved AHO)
  • Erfaringer fra Områdesatsing av Strømsø i Drammen, Marit Ekne Ruud, NIBR (ansvarlig for sosiokulturell ståstedsanalyse for Strømsø)

1530

Hvordan håndtere og forstå konflikter og spenninger i nettverk og partnerskap? Panelsamtale mellom innledere

1555

Avslutning v/INNOFF


Velkommen!